Forretningsbetingelser

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet www.jobnextdoor.dk accepterer du som bruger følgende forretningsbetingelser.§ 1 Indledning

1.1 Driften af hjemmesiden www.JobNextDoor.dk varetages af JobNextDoor IvS, CVR-nr. 38051342.

§ 2 Medlemskab

2.1 Adgangen til at benytte JobNextDoors formidlingsplatform forudsætter medlemskab af JobNextDoor. Medlemmer af JobNextDoor kan aftale jobs ved brug af JobNextDoors platform.

2.2 Et medlem som opretter en jobannonce kaldes herefter for “Arbejdsgiver”. En jobannonce omtales som “Job”. Et medlem som benytter sig af et Job kaldes herefter for ”Hjælper”.

2.3 Medlemskab af JobNextDoor bliver etableret og er gyldigt ved:

a) medlemmets accept af disse forretningsbetingelser for JobNextDoor;

b) medlemmets korrekte indtastning af medlemsoplysninger (navn, adresse og e-mailadresse) i JobNextDoors medlemsprofil eller oprettelse af medlemskab via Facebook-profil. Et medlem kan til enhver tid under menuen ”Rediger profil” og “Indstillinger” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger. Ved sletning af medlemsoplysninger, som er en forudsætning for at blive medlem af JobNextDoor anses medlemskabet automatisk for ophørt.

2.4 Medlemmet modtager i forbindelse med tilmeldingen en bekræftelse, som sendes til medlemmets oplyste e-­mailadresse.

2.5 For at få adgang til at oprette Jobs eller modtage jobtilbud skal medlemmet validere sit mobiltelefonnummer.

2.6 JobNextDoor er berettiget til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert medlemskab uden varsel. Ethvert medlem kan bringe sit medlemskab til ophør uden varsel under menuen ”Indstillinger”.

§ 3 Ydelser

3.1 JobNextDoors brugere erhverver af JobNextDoor alene adgang til en formidlingsplatform (database). Formidlingsplatformen indeholder og giver adgang til sådanne faktuelle oplysninger, som gør det muligt for Arbejdsgivere at etablere den fornødne kontakt til Hjælpere, med henblik på at træffe nærmere aftale vedrørende udførsel af det pågældende Job.

§4 Betaling

4.1 Når en Hjælper opretter profil fastsætter vedkommende samtidig en timepris. Timeprisen kan ændres under Hjælperens profil. For at kunne oprette et Job skal Arbejdsgiver tilmelde sit debit- eller kreditkort. Når Arbejdsgiver opretter et Job, og vælger en Hjælper vil Hjælperens timeløn inkl. servicegebyr (11%) fremgå. Det er ikke tilladt at aftale et tillæg i forbindelse med udførelsen af opgaven uden om JobNextDoor.

4.2 Formidlingsplatformen indeholder et betalingsmodul, som skal bruges til betaling af løn mellem Arbejdsgiver og Hjælper. Ved brug af online betaling trækkes beløbet for det pågældende Job på Arbejdsgivers tilmeldte debit- eller kreditkort. Ved betaling pålægges transaktionsgebyr fra betalingsgatewayen på 1,4% + 1,80 DKK for danske kort og 2,9% + 1,80 DKK for udenlandske kort.

4.3 Betalingen mellem Arbejdsgiver og Hjælper sker når, Hjælper efter udført Job indberetter timesedlen for Jobbet via sit dashboard på JobNextDoor.dk. Når Hjælperen indberetter, sendes en SMS til Arbejdsgiver med et link, hvor timesedlen kan godkendes. Timesedlen kan også godkendes på Arbejdsgivers dashboard på JobNextDoor.dk. Når Arbejdsgiver godkender timesedlen, trækkes det oplyste beløb fra vedkommendes tilmeldte betalingskort. 89% af beløbet overføres til den pågældende Hjælpers konto på JobNextDoor.dk og 11% til JobNextDoor. Hjælperen kan til enhver tid anmode om at udbetale sin saldo, som er oplyst på vedkommendes dashboard. Udbetalingen sker torsdag hver uge og overføres til Hjælperens oplyste bankkonto- og registreringsnummer.

4.4 Hvis en Arbejdsgiver ikke accepterer eller afviser en timeseddel indenfor 24 timer, accepteres timesedlen automatisk, og beløbet overføres til Hjælperens JobNextDoor konto.

4.5 For at stille formidlingsplatformen til rådighed opkræver JobNextDoor 19 DKK fra Arbejdsgivers debit- eller kreditkort, når JobNextDoor succesfuldt har oprettet kontakt mellem vedkommende og Hjælper. Beløbet opkræves kun en gang pr. nye kontakt og tillægges transaktionsgebyret fra betalingsgatewayen.

4.6 JobNextDoor forbeholder sig desuden retten til at udstede en faktura til Arbejdsgiver, som sendes via e-mail og skal betales inden 30 dage, hvis Arbejdsgivers debit- eller kreditkort af den ene eller anden grund ikke er aktivt.

4.7 JobNextDoor kan under ingen omstændigheder drages økonomisk til ansvar for afregningen mellem Arbejdsgiver og Hjælper.

4.8 Hjælper er selv ansvarlig for at indberette sin indkomst til SKAT.

§5 Markedsføring

5.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på JobNextDoors hjemmeside fra brugere på egne eller andres vegne, er ikke tilladt.

5.2 Enhver handling i strid med 5.1 anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem JobNextDoor og brugeren. JobNextDoor forbeholder sig ret til at slette indhold på hjemmesiden og til at tage yderligere retsskridt, som JobNextDoor anser for nødvendige som følge at overtrædelsen af 5.1.

§6 Brugerens særlige forpligtelser

6.1 Brugeren indestår for, at vedkommendes angivede data er korrekt, og at afgivelsen af data til JobNextDoor ikke strider mod den til enhver tid gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

6.2 Brugeren indestår for, at han eller hun ikke ved benyttelsen af JobNextDoors hjemmeside tilfører JobNextDoors hjemmeside usædeligt og strafferetsligt indhold samt virus, programmer og software, som kan påføre JobNextDoor samt andre brugeres software og hardware skade.

6.3 Brugeren indestår for, at han eller hun ikke vil gøre brug af data på JobNextDoors hjemmeside til anden brug end kontakt direkte relateret til JobNextDoors formidling af Jobs, herunder specielt ved at benyttelse e-mailadresser og postadresser, som medlemmet via JobNextDoors hjemmeside måtte komme i besiddelse af.

6.4 Brugeren indestår for, at han eller hun vil bruge platformen i overensstemmelse med de i disse forretningsbetingelser beskrevne retningslinjer. JobNextDoor forbeholder sig ved mistanke om misbrug retten til at analysere brugerens korrespondance med andre brugere via platformen samt at opsige dennes medlemskab.

§7 Ansvarsfraskrivelse for JobNextDoor

7.1 JobNextDoor er alene en mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar derudover. Brugen af JobNextDoors formidling af Jobs foregår derfor på brugernes eget ansvar. JobNextDoor hæfter ikke for eventuelle opståede skader under Jobs. Ligeledes hæfter JobNextDoor under ingen omstændigheder for Jobs, som ikke er lykkedes helt eller delvist.

7.2 Brugeren er indforstået med og accepterer, at JobNextDoor ikke kan drages til ansvar for andres benyttelse eller videregivelse af oplysninger på JobNextDoor hjemmeside. Planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for Jobs afhænger alene af Arbejdsgiver og Arbejdstager og vedrører i intet tilfælde JobNextDoor.

7.3 JobNextDoors ydelse er gennemført, når brugeren har fået adgang til de på JobNextDoors hjemmeside tilgængelige kontaktdetaljer, som brugeren har anmodet om med henblik på at aftale Jobs.

7.4. JobNextDoor kan ikke drages til ansvar for ydelsens tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald.

7.5 JobNextDoor kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer.

7.6 JobNextDoor kan ikke drages til ansvar for indholdet på JobNextDoors hjemmeside; herunder særligt tekst, information eller links som er indrykket af medlemmer i fritekst-felter på hjemmesiden.

§8 Databeskyttelse

8.1 Ved afgivelse af deres oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, beskæftigelse, e‐mailadresse og jobinformation er brugeren indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve JobNextDoors forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter JobNextDoors hjemmeside.

8.2 JobNextDoor vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmers opgivne medlemsoplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af JobNextDoor forretningskoncept om tilbud af Jobs. Medlemsoplysninger videregives herudover ikke til tredjemand. Medlemmet er dog indforstået med, at medlemsoplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

8.3 Et medlem kan til enhver tid under menuen ”Rediger profil” foretage ændringer af sine medlemsoplysninger.

8.4 Et medlem kan til enhver tid opsige sit medlemskab via e-mail til [email protected]

§9 Ændringer af forretningsbetingelser

9.1 JobNextDoor forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

9.2 I tilfælde af ændringer af disse forretningsbetingelser vil medlemmerne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af JobNextDoors hjemmeside.

§10 Øvrige bestemmelser

10.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig uigennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

10.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig uigennemførlige, har ugennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

10.3 Enhver tvist mellem JobNextDoor og en bruger afgøres efter dansk ret.

Odense, November 2016